Harap TungguSE Gubernur Struktur Skala Upah Tahun 2024